dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
bulletตราสัญลักษณ์ ปรัชญา คำขวัญ
bulletประวัติโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
bulletระเบียบการรับสมัครนักเรียน
bulletระบบสารสนเทศโรงเรียน
dot
บุคลากรในโรงเรียน
dot
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletครูฝ่ายธุรการ-การเงิน
bulletครูบรรณารักษ์
dot
Link โรงเรียน
dot
bulletfacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

 

ปตท.มอบกลองปูจา 18 ก.ค.2557

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันสถาปนาโรงเรียน 9 ก.ค. 2557

9 ก.ค. 2557 วันสถาปนาโรงเรียน
และวันคล้ายวันเกิดคุณครูเจ
นจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ 
เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโร
งเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2557

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2557

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 โรงเรียนพินิจวิทยาได้จัดกิจรรรม อบรมผู้นำส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ลำปาง โดยจัดให้เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ทันตภิบาล มาให้ความรู้กับนักเรียนในโครงการดังกล่าว


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ และคณะครู ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  โรงเรียนพินิจวิทยา วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลโครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย การแข่งขันมรรยาท ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลโครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย การแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด...

นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยารับรางวัล การแข่งขันจรวจขวดน้ำ 
ประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาส
ตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ
ปาง

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะคณิศาสตร์จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

 

 

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"ครั้งที่ 32

รายละเอียด...

 วันงดสูบบุหรี่โลก 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
รายละเอียด...

 วันครู เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน และบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.