dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletครูบรรณารักษ์
bulletครูพิเศษช่วงชั้นที่ 1
bulletครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
bulletครูพิเศษช่วงชั้นที่ 3
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
bulletหัวหน้าฝ่าย
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletfacebook โรงเรียนพินิจวิทยา

 

 

 

 

 

งานต้อนรับและแสดงความยินดี สพป.เขต 1

ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์  ประธานกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 

นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา  

และคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง  ร่วมงานต้อนรับและงานแสดงความยินดี  

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1  

นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
สมาคมสถานศึกษาเอกชนพบผู้ว่าจังหวัดลำปาง

วันที่  5  พฤศจิกายน  2558  สมาคมสถานศึกษาเอกชน นำโดย ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ 

นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนและผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

เข้าพบผู้ว่า นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ประชุมสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง

ว่าที่ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานการประชุมสมาคมสถานศึกษาเอกชน

จังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 1 /2558  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพินิจวิทยา

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คณะครูวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2558ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราชณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คณะครูอบรม ICT

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การใช้สื่อ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จัดโดยสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช ครูกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ ณ โรงเรียนพินิจวิทยา

 

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คณะครูอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 คณะครูอบรม เรื่อง ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps โดยวิทยากร ดร.วิชัย กันหาชน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กีฬาสี โรงเรียนพินิจวิทยา

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต  ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์  ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยา  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 กันยายน 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแสดงความยินดีกับนักเรียน

นายธานินทร์   สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน วันที่ 23 กันยายน  2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ศิษย์เก่าเยี่ยมโรงเรียน

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพินิจวิทยา อวยพรพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเรืออากาศโทพิพัฒน์  สุวรรณกาศ ศิษย์เก่าโรงเรียนพินิจวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางแสดงความยินดีกับนักเรียน

นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ริเริ่ม เติมเต็ม ธนชาต อ่านฟังเสียงและมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 17 กันยายน 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางมอบทุนการศึกษา

นายไพโรจน์   โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดี หร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงหทัยเพชร   ใจสว่าง  นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing รุ่น ยุวชน 11 - 12 ปี หญิง ประจำปี 2558 วันที่ 17 กันยายน  2558

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

วันที่ 16 กันยายน  2558 คุณครูเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 11  กันยายน  2558 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาเป็นประธานเปิดพิธี การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "นาฎศิลป์" สนามแข่งขันโรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คณะครูรับวุฒิบัตรลูกเสือ

 วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะครูรับวุฒิบัตรและประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

ประเภทลูกเสือสามัญ(S.W.B.)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนชั้นป.3 ทัศนศึกษา

 วันที่  9  กันยายน  2558  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน  และ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  วันที่  6   กันยายน  2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนชั้นป1.-ป2.ทัศนศึกษา ณ ศูนย์คชบาล จ.ลำปาง

 

 วัที่ 2 กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์คชบาล จ.ลำปาง

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ

 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่  26 สิงหาคม  2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา และการแข่งขันลำปางเทควันโดรุ่นอายุ 9-10 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1

รายละเอียด...

 ว่่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์   ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันการเขียน Mind Mapping ได้ถูกต้อง

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจักรยานประเภท บีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2558

รายละเอียด...

 วันงดสูบบุหรี่โลก 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
รายละเอียด...

 วันครู เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน และบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.