dot dot
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์
bulletตราสัญลักษณ์ ปรัชญา คำขวัญ
bulletประวัติโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
bulletระเบียบการรับสมัครนักเรียน
bulletระบบสารสนเทศโรงเรียน
dot
บุคลากรในโรงเรียน
dot
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletครูฝ่ายธุรการ-การเงิน
bulletครูบรรณารักษ์
dot
Link โรงเรียน
dot
bulletfacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
สทศ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ รร.พินิจวิทยา

สถาบันการทดสอบแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนพินิจวิทยา

ป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคะแนน o-net รวม 8 วิชาสูงสุดและมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

พิธีมอบเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม กลุ่ม Bการแข่งขัน " สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 14”


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการแข่งขันเทควันโด

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม กลุ่ม B  

การแข่งขัน " สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 14”

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลโครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย การแข่งขันมรรยาท ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด...

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลโครงการ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย การแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด...

นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยารับรางวัล การแข่งขันจรวจขวดน้ำ 
ประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาส
ตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำ
ปาง

รายละเอียด...

 วันงดสูบบุหรี่โลก 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
รายละเอียด...

 วันครู เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน และบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...


 

 

 

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.