dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletครูบรรณารักษ์
bulletครูพิเศษช่วงชั้นที่ 1
bulletครูพิเศษช่วงชั้นที่ 2
bulletครูพิเศษช่วงชั้นที่ 3
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
bulletหัวหน้าฝ่าย
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletfacebook โรงเรียนพินิจวิทยา

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต  ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์  ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยา  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 กันยายน 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ผู้อำนวยการร่วมแสดงมุฑิตาจิตสพป.ลำปางเขต1

ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต๑  วันที่ 24 กันยายน 2558

1.ผอ.สมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์  

2.รองถวิล เทือกชัยคำ 

3.ผอ.มานพ วรรณารักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามการจัดการศึกษา

4.ศน.เพ็ญออน แสนสุข 

5.ศน.สิงห์ทอง จุมพิต 

6.ศน.นิจ จันทร์มล 

7.ผอ.วรทัศน์ เกิดแสง ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

8.คุณจันทร์เพ็ญ วีระพิทักษ์กุล

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแสดงความยินดีกับนักเรียน

นายธานินทร์   สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน วันที่ 23 กันยายน  2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คณะครูจัดสวนดอกไม้ในโรงเรียน

คุณครูเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพินิจวิทยาพร้อมคณะครูร่วมกันจัดสวนดอกไม้ในโรงเรียน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ศิษย์เก่าเยี่ยมโรงเรียน

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพินิจวิทยา อวยพรพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับเรืออากาศโทพิพัฒน์  สุวรรณกาศ ศิษย์เก่าโรงเรียนพินิจวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

คุณครูเจนจิรา   ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพินิจวิทยา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18 - 20 กันยายน   2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางแสดงความยินดีกับนักเรียน

นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ริเริ่ม เติมเต็ม ธนชาต อ่านฟังเสียงและมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 17 กันยายน 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางมอบทุนการศึกษา

นายไพโรจน์   โล่ห์สุนทร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมแสดงความยินดี หร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงหทัยเพชร   ใจสว่าง  นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing รุ่น ยุวชน 11 - 12 ปี หญิง ประจำปี 2558 วันที่ 17 กันยายน  2558

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

วันที่ 16 กันยายน  2558 คุณครูเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตและว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนชั้นป.2ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ

วันที่ 14 กันยายน 2558 คุณครูเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ  ด.ญ.ปานวาส    ทินกร  ณ  อยุธยา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงานมหกรรมพื้นบ้านนานาชาติของเด็กและเยาวชนประจำปี 2015 ที่เมืองญี่ล่าน   ประเทศไต้หวัน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

 วันที่ 13 กันยายน 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 11  กันยายน  2558 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาเป็นประธานเปิดพิธี การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "นาฎศิลป์" สนามแข่งขันโรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คณะครูรับวุฒิบัตรลูกเสือ

 วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะครูรับวุฒิบัตรและประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน

ประเภทลูกเสือสามัญ(S.W.B.)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนชั้นป.3 ทัศนศึกษา

 วันที่  9  กันยายน  2558  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน  และ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  วันที่  6   กันยายน  2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนชั้นป.3แข่งขันธนชาติ อ่านฟังเสียง

 

วันที่ 1- 2 กันยายน 2558 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทยกรุงเทพมหานคร

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนชั้นป1.-ป2.ทัศนศึกษา ณ ศูนย์คชบาล จ.ลำปาง

 

 วัที่ 2 กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์คชบาล จ.ลำปาง

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ

 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่  26 สิงหาคม  2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

 ว่่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์   ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันการเขียน Mind Mapping ได้ถูกต้อง

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจักรยานประเภท บีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2558

รายละเอียด...

 คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระบายสีภาพในวันแม่แห่งชาติ 2558

ชนะเลิศอันดับ 1

รายละเอียด...

   คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และ การแข่งขันเทควันโด

รายละเอียด...

  คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รับรางวัลการแข่งขันธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย

รายละเอียด...

 วันงดสูบบุหรี่โลก 2557 วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี 
รายละเอียด...

 วันครู เป็นวันที่ระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน และบางประเทศมีการจัดงานเลี้ยงสำหรับครู

รายละเอียด...

 วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.