ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : เด็กดีแห่งพินิจฯ...เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด
รายละเอียด:

เด็กดีแห่งพินิจฯ...ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริศรา  มงคลพงษ์ นักเรียนของโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนผู้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ได้เข้ารับเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”
รายละเอียด:

รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้น     ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียด:

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา

จำนวนรูป : 29 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : พิธีถวายผ้าการศึกษา
รายละเอียด:

โรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีถวายผ้าการศึกษา 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น...ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต  รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับคุณอรุณี  ฮั่นเกียรติพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 ครูดีเด่นแห่งพินิจฯ...ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางรางวัลผู้บริหารดีเด่น,ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

จำนวนรูป : 39 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด:

โรงเรียนพินิจวิทยา นักเรียนและครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา  ณ สวนสองพี่น้อง

จำนวนรูป : 48 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : วันครู 16 มกราคม 2561
รายละเอียด:

 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม

จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : บัวรวมกอ พ.ว คืนถิ่น งานคืนสู่เหย้าพินิจวิทยา 2561
รายละเอียด:

งานวันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว.….พณฯท่านไพโรจน์  โล่ห์สุนทรที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว.. โดยมีคุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งคุณมาลี อุทิตสาร ประธานชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนพินิจวิทยา และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯได้ให้การต้อนรับ โดยในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การกินเลี้ยงโต๊ะจีน และการจับสลากของรางวัลต่างๆมากมาย ในงานวันคืนสู่เหย้าชาวพ.ว. ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพินิจวิทยา

 

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : พินิจสุดยอด .. สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค )
รายละเอียด:

 พินิจสุดยอด .. คุณครูย่าเจนิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นรมน วัฒนพนม , เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ และ เด็กชายณนน ห่วงมิตร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5
รายละเอียด:

 โรงเรียนพินิจวิทยา นำโดยท่าน ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมเดินขบวนในงาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า.....น.ส.ภัทรสุดา ไชยวรรณ
รายละเอียด:

 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า.....ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้กับศิษย์เก่าของโรงเรียนพินิจวิทยา คือ น.ส.ภัทรสุดา ไชยวรรณ  ซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันสังกัดบ้านทองหยอด และเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย เจ้าของแชมป์โลก 2013 และแชมป์เอเชีย 2015 ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนพินิจวิทยา ได้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เหมือนกับศิษย์เก่าหลายๆคนที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ผ่านมา

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  [ถัดไป]
Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.