ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

เด็กพินิจเก่ง..

คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ..

เด็กชายธรรมสรณ์ คงอาวุธ ชั้นป.3/1
เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ชั้นป.3/1
เด็กหญิงมนต์นภา ขัดเรือน ชั้นป.3/1

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็งพิมพ์ ชั้นป.3/2

เด็กชาย ณัฐรัชต์ ฉิมพุก ชั้นป.3/3

เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ชั้นป.6/2

ซึ่งนักเรียนคนเก่งเหล่านี้จะเข้ารับโล่รางวัลเกียรติบัตร ในวันที่ 26 พ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. 

ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา

เด็กนักเรียนของเราไม่ได้เก่งเฉพาะวิชาภาษาไทย โรงเรียนของเราส่งเสริมเด็กให้เก่งในทุกวิชา

เด็กชายปิยังกูร ศิริชุ่ม นักเรียนชั้น ป.4/2 
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ 
และ เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ป.3/1
เด็กชายณัฐฐาพร อินทราย ป.4/5
เด็กหญิงทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ ป.5/4
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ป.6/2
เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์ ไวสติ ม.1/2
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจแก้ว ม.2/1
เด็กชายภัทรพล ป้อต๊ะมา ม.3/3


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.