ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > พิธีถวายผ้าการศึกษา

พิธีถวายผ้าการศึกษา

โรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีถวายผ้าการศึกษา 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น...ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต  รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับคุณอรุณี  ฮั่นเกียรติพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 ครูดีเด่นแห่งพินิจฯ...ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางรางวัลผู้บริหารดีเด่น,ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.