ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletหัวหน้าฝ่าย
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดี

โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดี

 โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับ เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2560


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.