ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย.....

ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย.....

 ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย.....โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤษกร ทะนีวงศ์ นักเรียนระดับชั้น  ม.2 ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศการเขียนความเรียงภาษาไทยในหัวข้อ  นักอ่านยุค 4.0ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างโรงเรียนจำนวนมาก จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในภาคฤดูร้อน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยมูลนิธิโยนก เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.