ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุรการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube
ภาพกิจกรรม > กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และปกป้องตนเองจากโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และปกป้องตนเองจากโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาด และคณะผู้บริหารคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมปกป้องตนเองจากโรคไข้เลือดออก กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุูบนถนน (สวมหมวกนิรภัย) ณ ตลาดกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณ ภาสภร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชาชุมชนบ้านกาดเมฆ คุณ เรียน ต๊ะรังษ์ษี (รักษาการแทน) ประธานอาษาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านกาดเมฆตะวันตก


Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.