ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletหัวหน้าฝ่าย
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 1
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 2
bulletคณะครูระดับช่วงชั้นที่ 3
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
bulletกลุ่มสาระการเรียนรู้ัพัฒนาผู้เรียน
bulletฝ่ายงานธุระการ การเงิน
dot
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
bulletFacebook โรงเรียนพินิจวิทยา
bulletYoutube

 

 

 

 

 

 

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

“ แม่” คือ ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพื่อความสุขของลูก
“แม่” คือ ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่คอยแบกรับภาระที่แสนหนัก
หนา
“ แม่” คือ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำ
เร็จของคนในครอบครัว
“ แม่” คือ ผู้ที่คอยสวดมนต์ขอพรจากพระ
เจ้าเพื่อลูกทุกคืนวัน
“แม่” คือ ผู้ที่ทุกข์ใจที่สุดเมื่อเห
็นลูกเสียใจ ร้องไห้ หรือเจ็บปวด
“แม่” คือ ผู้ที่ทุกวินาทีมีแต่ให้อภั
ย ร้อยล้านความผิดของลูกที่คนอื่น ไม่ใยดี แต่แม่เพียงคนเดียวที่ให้อภ
ัยเสมอ
“ แม่” คือ ผู้ที่มีพระคุณที่สุดในโลก ไม่มีสิ่งล้ำค่า ใดๆในปฐพี จะเทียมเท่าพระคุณของ “แม่”

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ปี 26

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2562

 "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีการศึกษา 2562


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม ณ วัดสุขสวัสดิ์และวัดดอกพร้าว 2562

 ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม ณ วัดสุขสวัสดิ์และวัดดอกพร้าว 2562 

คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสุขสวัสดิว่าที่

ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถวายเทียนพรรษาและฟังเทศนาธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดดอกพร้าวในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา ปีการศึกษา 2562

วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา ปีการศึกษา 2562

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

ครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ตรวจเยี่ยมโครงการ "นมโรงเรียน"

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เดินทางมาตรวจการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) ณ โรงเรียนพินิจวิทยา และประทับใจในการบริหารจัดการนมของโรงเรียน ซึ่งดำเนินการสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างดีเยี่ยม 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรม "รับน้อง" ปีการศึกษา 2562

 กิจกรรม "รับน้อง" ปีการศึกษา 2562


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพินิจวิทยา

 "วันไหว้ครู" เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู 

- สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
- สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
- สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์
- สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
- แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทอดผ้าป่าสามมัคคี ปี62

ทอดผ้าป่าสามมัคคี ปี 62 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
มอบเกียรติบัตร ปี 62

 มอบเกียรติบัตร ปี 62


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ปัจฉิม ป.6 และ ม.3 ปี 62

ปัจฉิม ป.6 และ ม.3 ปี 62 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันวิชาการ ปี 2562

วันวิชาการ ปี 2562 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันตรุษจีน ประจำปี 2562

วันตรุษจีน ประจำปี 2562


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
โครงการศิลปะสร้างสรรค์

 โครงการศิลปะสร้างสรรค์


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันครู ปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมงาน วันครูแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. 61

งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. 61


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 61

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2561 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพินิจวิทยาจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปีการศึกษา 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานกีฬาประจำจังหวัดลำปางปี 2561

 โรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันงานกีฬาประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"เด็กเก่งพินิจวิทยา"

 "เด็กเก่งพินิจวิทยา"

คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรต์พงษ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ไปแข่งขันวาดภาพระบายสีของกลุ่มสาระศิลปะ และการแข่งขันกีฬาของ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม 2561 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา2561

 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนพินิจวิทยา ปีการศึกษา2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"เด็กเก่งพินิจวิทยา"

"เด็กเก่งพินิจวิทยา"

คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรต์พงษ์ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ไปแข่งขันในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และสังคม วันที่ 7 ธันวาคม 2561 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

 เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พิธีการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
รางวัลโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 รางวัลโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
รางวัลแข่งขันสารานุกรม และสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ2

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์  มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันสารานุกรม และสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ2


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรมทำสะเปา เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง

 "ธำรงศิลปะ สืบสานวัฒนธรรม ฮักษาฮีดฮอย จาวเวียงละกอน"

โรงเรียนพินิจวิทยา จัดกิจกรรมทำสะเปา เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงในปีนี้ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งจะได้จัดทำสะเปาในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561นี้ที่โรงเรียนพินิจวิทยา เพื่อฝึกให้ นักเรียนได้ทำสะเปาด้วยฝีมือของตัวเอง นำผลงานของตัวเองไปใช้ได้จริงในคืนวันลอยกระทง และรู้ความหมาย ความสำคัญของการล่องสะเปาจาวละกอน เป็นการสืบทอดประเพณีจาวละกอน(ชาวลำปาง)จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักเรียนเข้าแข่งขันโครงการสารานุกรมไทยฯ

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ นำคณะครูและนักเรียน เข้าแข่งขันโครงการสารานุกรมไทยฯ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

เด็กหญิงณัฐกานต์ คิดดี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
ในการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ชาวบ้านของไทย"

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธรัตน์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ในการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ "ช้าง ม้า และวัวควาย สำคัญไฉนสำหรับคนไทย"


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561

 กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี

วันที่ 23 ต.ค.2562 ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกครบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กพินิจสุดยอด...

 นักเรียนรับรางวัล

"การอ่านฟังเสียง"
"มารยาทไทย"
"สารานุกรม"
"จินตคณิต"


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
" คนเก่งพินิจ "

 

" คนเก่งพินิจ "

ด.ช.ภาวัต ศิริพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ

ด.ญ.ณิชกานต์ ปงกองแก้ว ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ระดับประเทศ

ในโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๑ 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"ศิษย์เก่า โรงเรียนพินิจวิยา"

 "ศิษย์เก่า โรงเรียนพินิจวิยา"

มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนโรงเรียน และพูดคุยกับน้องๆ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที 1

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที 1


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4

 ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3

 ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 2 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1

 ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การสอบโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 "การสอบโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์"


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เรียนรู้วิทย์แบบบูรณาการ ..งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

เรียนรู้วิทย์แบบบูรณาการ ..คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับในอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา กล่าวเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยปีนี้เป็นการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การประกวด Miss Recycle ..เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักนำวัสดุเหลือใช้ มาประยุกต์เป็นชุด และยังสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออก 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24

 "คนเก่งพินิจ"

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 - เอ 1 และเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24ในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 

ไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ในวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 - เอ 1 และเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24ในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง เวลา 06.00 น.


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแม่แห้งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณโดมโรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
"กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม"

 "กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม"

ในวันที่ 3-5 สิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัลกาลที่ ๑๐  ณ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ที่มีผลการสอบกลางภาคเรียนที่่ 1

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต)

มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ที่มีผลการสอบกลางภาคเรียนที่่ 1

ระดับ 1-3 ในแต่ละห้องเรียน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
"วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปี 2561

 "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปี 2561

เป็นการจัดแบบบูรณาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งสาระภาษาไทย สาระภาษาต่างประเทศ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระสุขศึกษาพลศึกษา สาระศิลปะ สาระวิทยาศาสตร์ สาระคณิตศาสตร์ สาระการงานอาชีพฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรม " Big cleaning Day "

 กิจกรรม " Big cleaning Day " (วันทำความสะอาดโรงเรียน)ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อโรงเรียนของเราน่าอยู่ และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน มีจิตอาสา มีน้ำใจ มีระเบียบวินัย และเห็นแก่ส่วนรวม


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ร่วมถวายเทียนพรรษา

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ร่วมถวายเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ วัดสุขสวัสดิ์ และ วัดดอกพร้าว


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๑๐)

คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๑๐) ๖๖ พรรษาณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เวลา ๐๖.๐๐ น.


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐

พิธี "เฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐"  ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กพินิจสุดยอด...

เด็กพินิจสุดยอด...
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต)ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับ
ด.ช.ภาวัต ศิริพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561

เด็กพินิจเก่ง...
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต)ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับ
ด.ญ.ณิชกานต์ ปงกองแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
นักแบดมินตันคนเก่งของพินิจฯ.....

นักแบดมินตันคนเก่งของพินิจฯ.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ ด.ญ.วรันธร รัตนาวิสุทธิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว 9 ปี ในการแข่งขัน Lamphun Junior Badminton 2018 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ 9 ปี ในรายการ Goodview complex Badminton cup 2018


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
อบรม เรื่อง ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาเด็กพิเศษ

 คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมอบรม เรื่อง ครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาเด็กพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษแก่ครูที่ปฏิบัติงานสอนและมีความรู้ความตระหนักทางด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพินิจวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษแก่ครูที่ปฏิบัติงานสอนและมีความรู้ความตระหนักทางด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพินิจวิทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ะรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การอ่านฟังเสียง ระดับภูมิภาค

 คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา แสดงความนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การอ่านฟังเสียง ระดับภูมิภาคในระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง รอบชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา

ครบรอบ 80 ปี วันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา..................เนื่องในวันที่  9  กรกฎาคม  2561 ฯพณฯ ท่านไพโรจน์  โล่ห์สุนทร   ที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา    ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันสถาปนาโรงเรียนพินิจวิทยา ครบรอบปีที่ 80 และร่วมงานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “ อาคารเจนจิรา พินิจวิทยา 80 ปี โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง คณะศึกษานิเทศก์  คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน    รวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน  ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วย ในนามโรงเรียนพินิจวิทยา ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ร่วมใจสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐาน ส่งใจให้การตามหากลุ่มเด็กนักเรียนชายทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ 12 คน พร้อมโค้ชอีก 1 คน

โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมใจสวดมนต์ ตั้งจิตอธิษฐาน ส่งใจให้การตามหากลุ่มเด็กนักเรียนชายทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ 12 คน พร้อมโค้ชอีก 1 คน ติดอยู่ในถ้ำวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยขอให้บุญกุศลและความหวังดีของทุกคน ช่วยเหลือผู้สูญหายออกมาจากในถ้ำได้อย่างปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจค้นหาลุล่วงไปด้วยดี 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และปกป้องตนเองจากโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนผู้นำสาธารณสุขในโรงเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาด และคณะผู้บริหารคณะครู ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมปกป้องตนเองจากโรคไข้เลือดออก กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุูบนถนน (สวมหมวกนิรภัย) ณ ตลาดกาดเมฆ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณ ภาสภร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชาชุมชนบ้านกาดเมฆ คุณ เรียน ต๊ะรังษ์ษี (รักษาการแทน) ประธานอาษาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านกาดเมฆตะวันตก


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีเปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดประชุมกอง ลูกเสือสามัญ โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา  


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย.....

 ชนะเลิศความเรียงภาษาไทย.....โรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช.กฤษกร ทะนีวงศ์ นักเรียนระดับชั้น  ม.2 ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศการเขียนความเรียงภาษาไทยในหัวข้อ  นักอ่านยุค 4.0ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างโรงเรียนจำนวนมาก จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเขียนและการอ่านภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเขียนและการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในภาคฤดูร้อน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยมูลนิธิโยนก เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑

 ว่าที่ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพินิจวิทยา

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนพินิจวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักกีฬาว่ายน้ำคนเก่งของพินิจฯ.....

 นักกีฬาว่ายน้ำคนเก่งของพินิจฯ.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้ได้รับใบอนุญาต) และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักกีฬาว่ายน้ำ ด.ญ.ธัญณพรรธน์ ทองนุ้ย ที่ได้ไปแข่งขันรายการว่ายน้ำ พระยาพิชัยแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ได้แก่ ท่าผีเสื้อ ท่ากบ ฟรีสไตล์ กรรเชียง ซึ่งได้รับรางวัล เกียรติบัตร เหรียญทองและถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ 1


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
นักกีฬาคนเก่ง.....

 นักกีฬาคนเก่ง.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้ได้รับใบอนุญาต)และคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจกับนักกีฬาเทควันโด ที่ได้ไปแข่งขันรายการเทควันโด “พระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ” ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกประเภทต่อสู้ รุ่น B ระดับมือใหม่พิเศษ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรเหรียญทอง รวมทั้งการแข่งขันเทควันโด Bangkok Taekwando 2018 จัดโดยสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงิน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
นักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสุขสวัสดิ์

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา พาคณะครู นักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสุขสวัสดิ์


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดดอกพร้าว

ว่าที่ ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา พาคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดดอกพร้าว 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักเรียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพินิจวิทยา

 นักเรียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พินิจฯฟันดี.....

 พินิจฯฟันดี.....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอขอบคุณโรงพยาบาลลำปาง ที่ได้จัดทำโครงการการดูแลทันตกรรมในกลุ่มวัยเรียน(อายุ 6-15 ปี) โดยมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก โดยได้ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ห้องพยาบาลโรงเรียนพินิจวิทยา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่.....

 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) โรงเรียนพินิจวิทยา และว่าที่ร.ต.ชีพสิทธิ์  ฮั่นเกียรติพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งนักเรียนได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองด้วยภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา  เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองอย่างมาก   เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
พิธีรดน้ำดำหัว...คณะผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา

พิธีรดน้ำดำหัว...คณะผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา ได้นำคณะครูโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมรดน้ำดำหัว คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต) เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต จากคุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เมื่อวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรกับ ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรกับ ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมตามประเพณี


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ชนะเลิศการบรรยายธรรมระดับภาคเหนือ.....

ชนะเลิศการบรรยายธรรมระดับภาคเหนือ.....กราบขอบพระคุณ คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต  ที่ให้ความกรุณา นำนักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.5 โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค คณะสงฆ์ (ภาค ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมีจังหวัดลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ด.ญ.ธัญชนก  จิโนกุล นักเรียนชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดี

 โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับ เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา 2560


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
พินิจฯถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา.....โรงเรียนพินิจวิทยา

 พินิจฯถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา.....โรงเรียนพินิจวิทยา ได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของชมรมศิษย์เก่า-ผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนพินิจวิทยา โดยมีท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา และคุณมาลี อุทิตสาร ประธานชมรมศิษย์เก่า-ผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนพินิจวิทยา รับมอบเงินผ้าป่าสามัคคี เป็นจำนวนเงิน 154,963.50 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....

ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  (เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต) ได้แสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธัญชนก จิโนคุณ นักเรียนชั้น ป.3 และด.ญ.อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ นักเรียนชั้น ป.5 ซึ่งนักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดลำปาง เพื่อไปแข่งขันบรรยายธรรมในระดับภาค ที่วัดพระธาตุผาเงา   จ.เชียงราย ได้ไปแสดงการพูดบรรยายธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดเจดีย์ซาว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา เพื่อให้พี่น้องชาวลำปางได้ชื่นชมความสามารถของลูกหลานชาวลำปาง 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
นักว่ายน้ำคนเก่งแห่งพินิจ.....

นักว่ายน้ำคนเก่งแห่งพินิจ.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลของที่ระลึกให้กับ ด.ญ.ธัญณพรรธน์  ทองน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 7 ปี หญิง ในการเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ชิงแชมป์ภาคเหนือ 2561 โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สระว่ายน้ำ  เดอมงฟอร์ต เชียงใหม่ ที่ผ่านมา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
เด็กพินิจฯเก่งคณิต.....

เด็กพินิจฯเก่งคณิต.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกกับนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเหรียญรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาจำนวน 8 คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิต และคว้ารางวัลชนะเลิศ มาครองได้ทุกคน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

เด็กพินิจฯเก่งจิตคณิต.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกกับนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเหรียญรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยาจำนวน 8 คน สามารถเข้าร่วมการแข่งขันจินตคณิต และคว้ารางวัลชนะเลิศ มาครองได้ทุกคน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
เด็กเก่งพินิจ....รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

พินิจชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี 2561 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนพินิจวิทยา

เด็กเก่งพินิจฯอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์.....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยาร่วมแสดงยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร ในการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อ

เด็กเก่งพินิจ....คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  โดยมีการเข้าร่วมสอบแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลทุกรายการแข่งขัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กพินิจอัจฉริยภาพ....โรงเรียนพินิจวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เด็กพินิจอัจฉริยภาพ....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด.ช.ภาคิน คำมาวงค์,ด.ญ.หนึ่งฤทัย เอื้อเก่ง,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และด.ญ.นรมน วัฒนพนม,ด.ญ.นันท์ณภัทร เรืองรินทร์,ด.ญ.อภิฤดี สีธิคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 

ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพินิจวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานวันวิชาการโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

งานวันวิชาการโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และบริหารงานอย่างเป็นระบบ 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ภาพบรรยากาศงานตรุษจีน โรงเรียนพินิจวิทยา

 ภาพบรรยากาศงานตรุษจีน โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560

 ค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

ค่ายยุวกาชาด โรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการเข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558

ณ สนามฟุตบอล  โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันศึกษาเอกชนภาคเหนือ พ.ศ.2561 จังหวัดน่าน

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา นำคณะครูเข้ารับรางวัลเนื่องในงานวันศึกษาเอกชนภาคเหนือ พ.ศ.2561 จังหวัดน่าน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 เด็กดีแห่งพินิจ.....คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ได้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับด.ญ.วริศรา มงคลพงษ์ นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนผู้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ได้เข้ารับเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....โรงเรียนพินิจวิทยา

 ชนะเลิศแข่งขันบรรยายธรรม.....โรงเรียนพินิจวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ได้แก่ ด.ญ.ธัญชนก จิโนคุณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับช่วงชั้น ป.1-3,ด.ญ.อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับช่วงชั้น ป.4-6 และด.ญ.ฐิติพร  ยาฝา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับช่วงชั้น ม.1-3 ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเพื่อไปแข่งบรรยายธรรม ในระดับภาค ที่ วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เป็นลำดับต่อไป


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา ป.2-3 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

ทัศนศึกษา ป.2-3 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 สวนสองพี่น้อง

 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 สวนสองพี่น้อง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ทัศนศึกษา สวนพฤษศาสตร์ เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กดีแห่งพินิจฯ...เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด

เด็กดีแห่งพินิจฯ...ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวริศรา  มงคลพงษ์ นักเรียนของโรงเรียนพินิจวิทยา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นนักเรียนผู้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน ได้เข้ารับเกียรติบัตร เด็กประพฤติดีมีค่านิยม ระดับจังหวัด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ที่ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้น     ป.4-ป.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จากการเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีถวายผ้าการศึกษา

โรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีถวายผ้าการศึกษา 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารดีเด่น...ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์  เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต  รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับคุณอรุณี  ฮั่นเกียรติพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 ครูดีเด่นแห่งพินิจฯ...ขอกราบขอบพระคุณคุณครูย่าเจนจิรา  ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางรางวัลผู้บริหารดีเด่น,ครูดีเด่น และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนพินิจวิทยา นักเรียนและครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา  ณ สวนสองพี่น้อง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันครู 16 มกราคม 2561

 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ เนื่องในวันครู 16 มกราคม


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
บัวรวมกอ พ.ว คืนถิ่น งานคืนสู่เหย้าพินิจวิทยา 2561

งานวันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว.….พณฯท่านไพโรจน์  โล่ห์สุนทรที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันคืนสู่เหย้าชาว พ.ว.. โดยมีคุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งคุณมาลี อุทิตสาร ประธานชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู โรงเรียนพินิจวิทยา และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯได้ให้การต้อนรับ โดยในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 การกินเลี้ยงโต๊ะจีน และการจับสลากของรางวัลต่างๆมากมาย ในงานวันคืนสู่เหย้าชาวพ.ว. ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพินิจวิทยา

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พินิจสุดยอด .. สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค )

 พินิจสุดยอด .. คุณครูย่าเจนิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นรมน วัฒนพนม , เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ และ เด็กชายณนน ห่วงมิตร ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5

 โรงเรียนพินิจวิทยา นำโดยท่าน ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมเดินขบวนในงาน การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า.....น.ส.ภัทรสุดา ไชยวรรณ

 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า.....ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้กับศิษย์เก่าของโรงเรียนพินิจวิทยา คือ น.ส.ภัทรสุดา ไชยวรรณ  ซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันสังกัดบ้านทองหยอด และเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทย เจ้าของแชมป์โลก 2013 และแชมป์เอเชีย 2015 ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนพินิจวิทยา ได้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เหมือนกับศิษย์เก่าหลายๆคนที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพินิจวิทยา ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
วันคริสต์มาส (Merry Christmas) ประจำปีการศึกษา 2560

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ัปกครอง นักเรียน เข้าร่วมงานคริสตมาส ประจำปี 2560 ณ บริเวณโดมโรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักเรียนเข้าร่วมการอบรม โครงการ D.A.R.E

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมอบรม D.A.R.E เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู และนักเรียน ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

พื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดย ตูน บอดี้สแลม สมทบเงินบริจาค จำนวน 56,999 บาท


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วงวงโยธวาทิต โรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมเดินขบวนงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

วงโยธวาทิต โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมเดินขบวนงานกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
โครงก้าวคนละก้าว

วงดนตรีโรงเรียนพินิจวิทยา เล่นดนตรีเปิดกล่อง

เพื่อสนับสนุนในโครงก้าวคนละก้าว ของพี่ตูน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

”การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

10-11 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา คว้าชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแชร์บอล

 เก่งสมชื่อพินิจ ..

นักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา คว้าชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

 ว่าที่ร.ต. ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือสามัญ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีกับสถานศึกษา และนักเรียน ได้รับโล่รางวัล

และเกียรติบัตร การทดสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

"เพชรบวรวิทย์" อันดับ 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 119 ปี 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

เด็กพินิจเก่ง..

คว้าชัยจากการแข่งขันเพชรบวรวิทย์ ณ โรงเรียนบุญวาทย์

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ..

เด็กชายธรรมสรณ์ คงอาวุธ ชั้นป.3/1
เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ชั้นป.3/1
เด็กหญิงมนต์นภา ขัดเรือน ชั้นป.3/1

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เพ็งพิมพ์ ชั้นป.3/2

เด็กชาย ณัฐรัชต์ ฉิมพุก ชั้นป.3/3

เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ชั้นป.6/2

ซึ่งนักเรียนคนเก่งเหล่านี้จะเข้ารับโล่รางวัลเกียรติบัตร ในวันที่ 26 พ.ย. 2560 เวลา 12.30 น. 

ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ในโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา

เด็กนักเรียนของเราไม่ได้เก่งเฉพาะวิชาภาษาไทย โรงเรียนของเราส่งเสริมเด็กให้เก่งในทุกวิชา

เด็กชายปิยังกูร ศิริชุ่ม นักเรียนชั้น ป.4/2 
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ 
และ เด็กหญิงธัญรดา ใจแน่น ป.3/1
เด็กชายณัฐฐาพร อินทราย ป.4/5
เด็กหญิงทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ ป.5/4
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ ป.6/2
เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์ ไวสติ ม.1/2
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจแก้ว ม.2/1
เด็กชายภัทรพล ป้อต๊ะมา ม.3/3


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้ารับรางวัลจาก โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง 

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กีฬาสีโรงเรียนพินิจวิทยาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2017

กีฬาสีโรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2017

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนพินิจวิทยาจังหวัดลำปาง

- ขบวนพาเหรดนักกีฬา

- ขบวนแฟนซีสวยงามตระการตา

- กองเชียร์น่ารักสดใส

- เป็นกำลังใจให้นักกีฬา

- ชมและเชียร์กีฬาหลากหลายประเภท


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
5 นักเรียนเก่ง ...สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เก่งมากๆเลยค่ะ

 5 นักเรียนเก่ง ...

คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา มอบของขวัญแสดงความยินดีกับ ..
เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม 
เด็กหญิงนันท์ณภัทร เรืองรินทร์ 
เด็กหญิงอภิฤดี สีธิคำ
เด็กชายนพณัฐ อินคำเชื้อ
เด็กชายณนน ห่วงมิตร 
ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เก่งมากๆเลยค่ะ


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือและคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chine

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ว่าที่ ร.ต ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา คณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือและคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chinese Teenger News ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงเรียนพินิจวิทยา ทั้งนี้ทางคณะได้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การแสดงรำเปิง ลำปาง การแสดงชุดวิถีคนเมือง การแสดงการไหว้แบบไทย และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนโดยนักเรียนชาวจีน เช่น การร้องเพลงโอเปร่าปักกิ่ง การร้องเพลง小朋友 การแสดงกังฟู การแสดงการตัดกระดาษจีน ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทางคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นักข่าว Chinese Teenger News ได้เยี่ยมชม การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย (บอ-อา-บา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

 ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนพินิจวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

 คุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ/ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาสทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในรัลกาลที่ ๑๐


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมใจกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ "ดอกดารารัตน์" ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2560

 เด็กหญิงนรมน วัฒนพนม นักเรียนชั้น ป.5/1 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2560 ได้รับโล่รางวัล เยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีที่ 22 ประจำปี 2560

 งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีที่ 22 ประจำปี 2560


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
นักเรียนศิษย์เก่ากราบขอพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา

นักเรียนศิษย์เก่ากราบขอพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยา่ลัย 
1. นายสุวพิชญ์ โพธาสินธุ์ สอบติดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. นางสาวสุณัฐฐา จุลบุตร สอบติดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /2
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /2
รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจวิทยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์่ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กทม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ชั้นสูงสุดของโรงเรียนเอกชน

 คุณย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิจวิทยา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ชั้นสูงสุดของโรงเรียนเอกชน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /1
กิจกรรมวันคริสต์มาสในโรงเรียนพินิจวิทยา 2559

 กิจกรรมวันคริสต์มาสในโรงเรียนพินิจวิทยา 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
ค่ายลูกเสือโรงเรียนพินิจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

 ค่ายลูกเสือโรงเรียนพินิจวิทยา ลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
เข้าค่ายยุวกาชาดของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

 เข้าค่ายยุวกาชาดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันครู ปีการศึกษา 2559

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพินิจวิทยา 

ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูและแสดงความยินดี

ให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจันทร์ผา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 16 มกราคม 2559


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีการศึกษา 2559

งานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. ปีการศึกษา 2559  โดยมี พณฯไพโรจน์ โล่ห์สุนทร  ที่ปรึกษาโรงเรียนพินิจวิทย

เป็นประธานเปิดพิธี  มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น   วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

ณ บริเวณสนามฟุตบอล  โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

คุณครูเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต  ว่าที่ร.ต.ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ

คณะครู และนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
กีฬานักเรียนเยาวชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิจวิทยานำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน

โรงเรียนพินิจวิทยา เข้าร่วมพิธีการเปิดงาน การแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง 

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภท ขบวนพาเหรด  วันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
วันคริสต์มาส

 กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันที่ 24 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนพินิจวิทยา


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพินิจวิทยา

วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558  ปีการศึกษา 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
แสดงความยินดีกับนักเรียนวงอังกะลุง

รงเรียนพินิจวิทยานำนักเรียนวงอังกะลุง   แห่รอบเมืองลำปาง    ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ระดับภาคเหนือ จ.พิษณุโลก   วันที่ 21 ธันวาคม 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนพินิจวิทยา  ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง

การแข่งขันวงอังกะลุง (ระดับประถมศึกษา) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 

ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /4
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /4

 กินยาให้ถูกวิธีง่ายนิดเดียว

รายละเอียด...

 คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี

รายละเอียด...

7 เทคนิคทำรายงานให้ได้คะแนนเต็ม.....

 

รายละเอียด...

สมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายที่ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงและการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพสมองงานวิจัยเกี่ยวกับสมองแสดงให้เห็นว่า วิธีการกิน การดำเนินชีวิต ล้วนแล้วแต่มีผลต่อความจำ ความเฉียบแหลม  ของสมอง สมาธิ การเรียนรู้ และยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย นักวิจัยแนะนำวิธีการดูแลสมอง 9 ประการ ดังนี้

รายละเอียด...

Pinitwittaya school
Copyright © 2000-2011 All Rights Reserved.